.....

nufnang

nuffnang

Saturday, May 14, 2011

STAR BOX MAMAMAALAM NA!

Pagkatapos lamang ng ilang buwan mamamaalam na ang morning talk show ng GMA-7 na Star Box! Ito ay matapos mabigo itong talunin ang mga katapat na programa sa ABS-CBN at TV5 na Banana Split at Juicy. Ayon sa datos ng AGB Neilsen sa Mega Manila noong May 12, umaabot na lamang sa 1.8% ang nakukuhang people ratings ng Star Box laban sa 2.3% na nakuha ng Banana Slit at Juicy. Hindi na rin maganda ang ad loads nito na pabawas na nang pabawas dahil sa mahinang takbo ng ratings nito. Una nang tinanggal sa ere ang Love ni Mr. love ni Mrs. at Sis sa GMA. Senyales na kaya ito na wala nang appeal ang ga talk show sa mga viewers?

24 comments:

✞RIP✞ said...

...YOU MAY REST IN PEACE...

~FROM KAPAMILYA!!!BIDA BEST!!!

Anonymous said...

kelan ba nagkaron ng appeal sa tao ang mga shows ng GMA? Hello?
hahahaha mangarap daw ba ang GMA. Sinabi ko na kasi sa inyo. Buong araw nyo ipalabas ang Baker King nyo!! LOSER kasi!


#Showtimethefinals

KAPAMS said...

RIP, humahaba listahan mo ah. ahahahha.

Anime at Asia novela na lang talaga tinatangkilik sa GMEEWWW. Number 1 kasi eh ;p

KAPAMS said...

teka, umabot pala ng mahigit isang buwan yan? Tignan mo nga naman, di ko man lang naramdaman. ahahaha.
anyway. maligayang pagbabalik Networkwar.

Anonymous said...

hintayin ang pagbabalik ng Kapupu mobi peste-val

Anonymous said...

Anime at Asia novela na lang talaga tinatangkilik sa GMEEWWW. Number 1 kasi eh ;p
-------------------------------------

hunghang...at least tinatangkilk ang anime at asiannovela ng gma..at take note bagsak bna bagsak ang dos sa hapon..

eh ang abscbn? tatlong palabas lang yata tinangkilik...mara,minsan, at 100 days...mabibilang lang..
hahahahaha

Anonymous said...

Trending nanaman Twitter WORLDWIDE ang #ABS-CBN #Showtime! oh ano GMA? linggo-linggo nalang trending. hahahaha


kayo kelan makakalasap na mg'trend?? wahahaha BUONG MUNDO NAKATUTOK SA SHOWTIME!!! Don't tell me mataas nanaman ang rating ng GMA.

yan tuloy yung Star box nyo. isislid na sa Pandora Box. hahahaha@admin asahan ko bukas o mamaya yung article para sa showtime. pati ang pagttrend nila sa Twitter Worldwide. :)ABS-CBN totoong No.1 kaya wag na kayo maglalagay ng pin, naglolokohan lang kayo!!! hahahahaha Sawing GMA.

Anonymous said...

Noong May 12, 1.5 talaga ang ratings ng STAR BOX according to AGB PEOPLE RATINGS (SOURCE: PEP).

KAPAMS said...

@ anon
hunghang...at least tinatangkilk ang anime at asiannovela ng gma..at take note bagsak bna bagsak ang dos sa hapon..

eh ang abscbn? tatlong palabas lang yata tinangkilik...mara,minsan, at 100 days...mabibilang lang..
hahahahaha

------
mas hunghang ka gago, sasagot ka na lang di ka pa sigurado, me "yata" pa. Dark Chocolate ka ba, kasi BITTER ka eh. nyahahaha

✞RIP✞ said...

ANNOUNCEMENT!!!

TO ALL AGB-GMEEW SUBSCRIBERS WE ARE DECLARING A RATINGS HOLIDAY TODAY. DUE TO OVERWHELMING RESPONSE OF GOZON AND GALVANTE,, WE CANNOT GIVE YOU RATINGS AT THIS TIME.
SORRY FOR INCONVENIENCE!!!

Anonymous said...

ilang buwan? I swear weeks lang... XD

✞RIP✞ said...

✞RIP✞
✰COURTESY OF SHOWTIME✰

☠SIS(AUG 27, 2001-JAN 1, 2010)☠
☠DIZ IZ IT (FEB 8, 2010-JULY 24 2010)☠
☠DANZ SHOWDOWN (JULY 5, 2010-SEPT 14 2010)☠
☠ASAR-TALO(SEPT 18, 2010-NOV 20, 2010)☠
☠LOVE NI MISTER, LOVE NI MISIS (AUG 9, 2010-MAR 4, 2011)☠
☠STARBOX(April 4, 2011 - May 13, 2011)☠
☠FAMILY FUED(Next Week)☠
☠KITCHEN SUPERSTAR(Next Next Week)☠
☠AMAZING COOKING KIDS(Next Next Next Week)☠

Anonymous said...

april 4 to may 13 lang po ang starbox.fyi

✞RIP✞ said...

✞RIP✞
✰COURTESY OF SHOWTIME✰
UPDATED

☠SIS(AUG 27, 2001-JAN 1, 2010)☠
☠DIZ IZ IT (FEB 8, 2010-JULY 24 2010)☠
☠DANZ SHOWDOWN (JULY 5, 2010-SEPT 14 2010)☠
☠ASAR-TALO(SEPT 18, 2010-NOV 20, 2010)☠
☠LOVE NI MISTER, LOVE NI MISIS (AUG 9, 2010-MAR 4, 2011)☠
☠KAPUSO MOVIE FESTIVAL (MAR 5, 2011 - APR 1, 2011)☠
☠STARBOX(April 4, 2011 - May 13, 2011)☠
☠FAMILY FUED(Next Week)☠
☠KITCHEN SUPERSTAR(Next Next Week)☠
☠AMAZING COOKING KIDS(Next Next Next Week)☠

Kurimaw said...

hahhahaha isang malaking hahahhahhahaa

KAPAMS said...

RIP
ikaw na...ahahaha

✞RIP✞ said...

GMEEW SHOWS

☑FLOP SHOWS

☑POOR RATINGS

☑LOW POPULARITY

☑UNKNOWN STARS

☑CHEAP PRODUCTION

✞RIP✞ said...

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´`
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´

Anonymous said...

Anonymous said...
✞RIP✞
A COMPLETE LIST OF AXED ABS-CBN PRIMETIME SHOWS COURTESY OF GMA TELEBABAD.
(Further research was done in order to come up with a true list.)
------------------------------

anong axed? hindi axed yan ulol. iba ang axed sa ended.. bobo

Kurimaw said...

mga boba talaga....hahahahaha ito ho (axed is suddenly or harshly cancel or dismiss)Kuha nyo boba!!!!!!

Anonymous said...

palusot pa ang mga obobs ai.....

Anonymous said...

hindi naman dapat "AXED SHOWS" ang tawag kung ang show ay hindi minadali ang pagtatapos....yung mga AXED shows eh yung mga tv shows na hindi nagtagal kahit iilang buwan lang...ano ba tong nagbibigay ng mga listahan ng axed hows eh mga shows na nagtapos ng hindi minadali...please i follow ang definition huwag yung puro na lang bigay ng mahabang listahan...

Anonymous said...

the most flop show in philippine history....

congrats GMA.....

Anonymous said...

✞RIP✞
A COMPLETE LIST OF AXED ABS-CBN PRIMETIME SHOWS COURTESY OF GMA TELEBABAD.
(Further research was done in order to come up with a true list.)

ABS-CBN Primetime Bida started on the year 1995.

*Ang Panday (2005–2006)
*Bituing Walang Ningning (2006)
*Crazy For You (2006)
*Dyosa (2008–2009)
*Eva Fonda (2008–2009)
*Gulong Ng Palad (2006)
*Habang May Buhay (2010)
*Iisa Pa Lamang (2008)
*Ikaw Ang Lahat Sa Akin (2005)
*Kahit Isang Saglit (2008)
*Kampanerang Kuba (2005)
*Kokey (2007)
*Kokey @ Ako (2010)
*Kung Fu Kids (2008)
*Lastikman (2007–2008)
*Lobo (2008)
*Lovers in Paris(2009)
*Maging Sino Ka Man: Ang Pagbabalik (2007–2008)
*Margarita (2007)
*Maria Flordeluna (2007)
*Mga Anghel Na Walang Langit (2005–2006)
*My Girl (2008)
*Only You (2009)
*Palos (2008)
*Pangarap na Bituin (2007)
*Precious Hearts Romances Presents: Kristine (2010-2011)
*Princess Sarah (2007)
*Rounin (2007)
*Rubi (2010)
*Sabel (2010-2011)
*Sana Maulit Muli (2007)
*Sineserye Presents: (2007–2009)

* Palimos ng Pag-ibig (2007)
* Hiram Na Mukha (2007)
* May Minamahal (2007)
* Natutulog Ba Ang Diyos? (2007)
* Patayin Sa Sindak Si Barbara (2008)
* Maligno (2008)
* Florinda (2009)

*The Wedding (2009)
*Vietnam Rose (2005–2006)
*Walang Kapalit (2007)
*Ysabella (2007–2008)
*1DOL (2010)

✞RIP✞
A COMPLETE LIST OF AXED TELEBABAD SHOWS COURTESY OF ABS-CBN PRIMETIME BIDA.
(Further research was done in order to come up with a true list.)

GMA Telebabad started on the year 2000.

*Adik Sa'Yo (2009)
*All About Eve (2009)
*All My Life (2009)
* Atlantika (2006–2007)
*Beauty Queen (2010–2011)
*Dwarfina (2011)
*First Time (2010)
*Full House (2009–2010)
*Carlo J. Caparas' Gagambino (2008–2009)
*Grazilda (2010-2011)
*Habang Kapiling Ka (2002–2003)
*Hanggang Kailan (2004)
*Ikaw Lang Ang Mamahalin (2001–2002)
*Ilumina (2010)
*Jillian: Namamasko Po (2010-2011)
*Kung Mawawala Ka (2001–2003)
*Langit sa Piling Mo (2010)
*Pablo S. Gomez's Machete (2011)
*Narito Ang Puso Ko (2003–2004)
*Panday Kids (2010)
*Pilyang Kerubin (2010)
*Rosalinda (2009)
*Sana Ay Ikaw Na Nga (2001–2003)
*Sana Ngayong Pasko (2009–2010)
*Te Amo, Maging Sino Ka Man (2004)
*Twin Hearts (2003–2004)
*Zaido: Pulis Pangkalawakan (2007–2008)
*Zorro (2009)

*to Original RIP: So what kung ginaya kita? Pake mo? Eh ginawa ko lang naman to kasi MALI yang listahan mo. AXED SHOW daw ung Marimar dahil sa Primetime Bida? Neknek mo! Gising ka nga! Ang kapal pa ng mukha mo na ipadelete ung comment ko kay admin! Eh sinasabi ko lang naman ang totoo! dapat nga ung mga comments mo ang dinidelete dahil puro kabitteran lang ung laman ng mga comments mo!

*to ALL: Wag niyo kong sisihin kung may AXED na word sa mga comments ko. Ginaya ko lang kasi sa original RIP ung mga sinabi niya sa listahan niya like un nga, ung "AXED" na word.

*to ADMIN: Nadisappoint naman po ako sa inyo. Kasi, sinundan niyo ung gusto ni ORIGINAL RIP. Dinilete niyo nga ung mga comments ko. Kung tutuusin eh dapat ung kay original RIP comments ung idelete niyo kasi puro kabitteran lang laman ng mga listahan niya at puro lait lang siya sa kapuso shows. Eh ung mga comments ko eh pawang katotohanan yon, bat niyo dinilete? Nakakadisappoint kayo. Napakaunfair sa aming mga kapuso. Porket marami lang bang mga kapamilya commenters dito eh susundan niyo na po sila? Napakaunfair niyo naman.

*Wag kayong aangal trip ko to'!

KPOP

My Blog List

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails